Расад за зеленчук

Нашата компанија се занимава со произвоство на расад за секаков вид на земјоделски култури од семињата на кои што сме увозници. Расадот се обезбедува исклучиво со претходна нарачка во период кој е прифатлив за самите производители.

Произвоството се изведува во строго контролирани услови,од тим кој што се грижи за самиот развиток на растението од семка до краен производ.

Translate »